Reglement

Reglement

Het huishoudelijk reglement

1.     ln overeenstemming met haar statuten organiseert Blijf Fit VZW een aantal activiteiten om het wielertoerisme te bevorderen onder de naam KWTC Blijf Fit.

2.     ledereen vanaf 12 jaar (jaar waarin je 12 wordt) die het lidgeld betaalt (30 euro, en 20 euro voor een tweede lid op hetzelfde adres) kan toetreden tot KWTC Blijf Fit, mits het naleven van de geldende reglementeringen. Over kandidaten beneden de 12 iaar beslist de raad van bestuur over de modaliteiten van een eventueel lidmaatschap.

3.     Aan geïnteresseerde kandidaat-leden is het toegelaten om aan maximum twee door de club op de kalender geplaatste ritten deel te nemen, alvorens zich al dan niet aan te sluiten. Dit kan echter slechts mits voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur. Deze regel geldt niet voor grote ritten, meerdaagse activiteiten.... Wie aan deze clubactiviteiten wil deelnemen, moet lid zijn van de club. Bij hoge uitzondering kan hier enkel van afgeweken worden na een voorafgaandelijke aanvraag, en een goedkeuring van de raad van bestuur.

4.     De club organiseert op jaarbasis 11 verschillende soorten ritten. De organisatie ervan vind je in hoofdstuk 3: de ritten, in deze brochure.

5.     De organisatie van de ritten gebeurt steeds onder leiding van 2 bestuursleden, of door het bestuur gemandateerde verantwoordelijken. Buiten de vrije gedeeltes is het niet toegelaten voor deze kopmannen te fietsen. We zorgen er steeds voor dat we samen uit en samen thuis zijn. We vertrekken gezamenlijk op het afgesproken uur, en we komen na een eventueel vrij gedeelte weer samen om in één groep de resterende kilometers af te leggen.

6.     Vijf kilometer voor het einde van een rit zoals die officieel in de brochure is vermeld, kan men de rit verlaten zonder puntenverlies. Je dient daarvoor wel één van de verantwoordelijken te verwittigen. Het punt van de 5 km wordt aangegeven door het fluitsignaal: kort, kort, kort, lang. Het is in die laatste vijf km niet toegelaten de kopmannen voorbij te steken.

7.     Zorg ervoor dat je voor de rit tijdig aanwezig bent. Je bent tijdig aanwezig indien je de parking opfietst op het ogenblik dat de verantwoordelijken van jouw groep de parking nog niet hebben verlaten. ln het andere geval verlies je één punt.

8.     lndien een rit door weers- of andere omstandigheden voortijdig en gezamenlijk wordt afgebroken, dan tellen de kilometers die gereden werden. Wie op eigen initiatief vroeger stopt, krijgt het aantal km dat hij/zij heeft afgelegd, volgens de in hoofdstuk 3 vermelde regels.

9.     Het afgelasten van ritten gebeurt uitsluitend door een beslissing van de raad van bestuur. Dit gebeurt op het ogenblik van het vertrek, of bij te verwachten zeer slechte weersomstandigheden de dag voor een rit. Uiteraard worden dan geen km of punten toegekend.

10.  Indien een rit meer km telt dan in de brochure vermeld en daardoor een hoger puntenaantal wordt bereikt, worden toch de km en de punten van de brochure toegekend. Enkel een beslissing van de raad van bestuur kan hierop bij hoge uitzondering terugkomen.

11.  Tijdens de ritten is het ieders individuele verantwoorderijkheid de geldende verkeersregels te volgen.

12.  Indien we tijdens de ritten een prioritair voertuig tegenkomen (dwz. een voertuig met een lichtsignaal én met een sirene) dient de weg onmiddellijk vrij gemaakt te worden, zowel door de fietsers als door een eventuele volgwagen.

13.  Het is niet toegelaten tijdens de ritten de veiligheid van de andere deernemers in gevaar te brengen. Dit kan bv. door zonder handen te rijden, door het gebruik van een triatlonstuur, om te filmen vanop de fiets, door verbaal of fysisch geweld, door onsportief gedrag, enz.

14.  Wie pech heeft tijdens een rit waarbij de volgwagen aanwezig is, dient verplicht een ander wiel te nemen uit de volgwagen (indien eenzelfde type nog aanwezig is). Wie dit negeert en zelf wenst te herstellen dient daarna zijn weg individueel verder te zetten. Km en punten worden toegekend tot op de plaats waar hij/zij pech had.

15.  Wie een reservewiel gebruikt dient dit na de rit in te leveren, tenzij hij/zij bij wijze van uitzondering hierover een afspraak maakt met de verantwoordelijke bestuursleden. Gebruikte wielen worden 'netjes' terug ingeleverd. Het is de bedoeling dat iedereen tijdens de rit ook het noodzakerijke 'herstelgerief' bij zich heeft; niet altijd is er een volgwagen aanwezig.

16.  Het zichtbaar dragen van de clubkledij is verplicht (minimaal trui + broek). Enkel bij effectieve regen kan een regenvest boven de kledij worden gedragen. Ingeval van twijfel over effectieve regen kan je de verantwoordelijken raadplegen. Wie niet in orde is krijgt uiteraard geen punten! Nieuwe leden kunnen bij hun aansluiting hun kledij bestellen; tot deze is geleverd, kunnen zij in andere kledij fietsen zonder puntenverlies.

17.  Een speed pedelec hoort in principe niet thuis in een fietsclub, maar gezien de huidige trend en met begrip voor mensen die het nodig hebben, kan het toch mits de nodige discipline.  Wanneer je gebruikt maakt van een speed pedelec verwachten we van jou dat je achteraan in de groep rijdt en dat je niet deelneemt aan het vrije gedeelte.  Ook zal er bij defect niet gewacht worden.

18.  Iedere deelnemer is verplicht voor de rit zijn nummer door te geven aan de verantwoordelijke. Wie zich niet aanmeldt wordt niet op de deelnemerslijst vermeld. Op regelmatige tijdstippen kan het klassement worden geraadpleegd op onze site www.blijffit.be. Wie niet akkoord is met zijn puntenaantal kan een gemotiveerde schriftelijke opmerking bezorgen aan de verantwoordelijke van het klassement.

19.  Elk jaar wordt er ook een tijdrit georganiseerd.  Om deel te nemen aan deze tijdrit moet je minstens 12 punten behalen.

20.  Door lid te worden van KWTC Blijf Fit, verklaar je jezelf akkoord met alle afspraken die hierboven en in de beschriiving van de ritten worden vermeld.

21.  Elk lid van de club dat zich niet houdt aan de vermelde afspraken kan door de raad van bestuur bestraft worden. Elk lid dat, ook buiten het fietsen, via woorden of handelingen de goede werking of de goede naam van onze KWTC en van onze vzw in het gedrang brengt zal eveneens gesanctioneerd worden door de raad van bestuur. Deze sancties kunnen gaan van puntenverries, tot schorsing,  tijdeliike en definitieve uitsluiting. Een zwaardere sanctie hoeft niet noodzakelijk vooraf te zijn gegaan door een lichtere sanctie.

De raad van bestuur van Blijf Fit VZW