Werking van de vzw

Werking van de vzw


De club wordt bestuurd door een raad van bestuur die een vzw is.


Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur door zich uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering schriftelijk te melden bij de voorzitter.


De raad van bestuur neemt alle beslissingen die ze nodig acht voor de goede werking.


Elke twee jaar worden alle bestuursfuncties herkozen: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester én alle andere functies die nodig zijn voor een vlotte werking van de club.


De ledenlijst van de raad van bestuur wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel die ze publiceert in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.


De raad van bestuur komt maandelijks samen voor de evaluatie van de afgelopen maand en de planning van de volgende. Tijdens de winterperiode kan de frequentie verhogen om de jaarplanning en het jaarboek op punt te stellen.


Leden kunnen hun suggesties voor het volgende jaar indienen in oktober of november.


De nieuwjaarsreceptie met toespraken en wensen valt meestal op de eerste zondag van januari.


Het jaarprogramma wordt aan de leden voorgesteld tijdens de openingsvergadering, meestal op de laatste zondag van februari.  Alle leden ontvangen dan hun jaarboek,  hun waardebon en formulier van hun ziekenkas.


De club heeft voor zijn leden een ongevallenverzekering afgesloten waarvan de inhoud van de polis in dit jaarboek is vermeld (zie “verzekeringen”).


De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen die buiten deze polis liggen.


De raad van bestuur stelt tevens een huishoudelijk reglement op. Dit omvat o.a. de praktische organisatie van de ritten, puntentoekenning, verplichtingen van de leden, enz … vermeld op deze website.


Van alle onkosten die gemaakt worden in opdracht van de raad van bestuur moet een betalingsbewijs voorgelegd worden bij de penningmeester.


Alle belangrijke berichten worden schriftelijk of digitaal (blijffit.stpauwels@gmail.com) tijdig verzonden maar zijn ook altijd terug te vinden op onze website www.blijffit.be/berichten .